Navigace

Obsah

Sbor dobrovolných hasičů

„Co se týče hasičského sboru v Radhošti, musíme připomenout, že byl založen r. 1865 a do r. 1919 byl sborem samostatným, jsa vydržován a spravován obcí. Po světové válce byl znovuzřízen, opatřen novou vyzbrojí na náklad obce a dobrých příznivců sboru a přihlášen k hasičské župě vysokomýtské. Do roku 1919 žádných záznamů sborových nebylo. Teprve od tohoto roku jsou správně vedeny, jakož i matrika členská zásluhou br. Jos. Doležala, jednatele. V roce 1933 na valné hromadě sbor odevzdal diplomy činným členům: Pavlu Kolínovi a Frant. Němečkovi. Diplomy odevzdal br. Coldr, okrskový náčelník z Chocně, spolu s br. Jos. Klementem, starostou a velitelem sboru.“ Toť citace z Věstníku hasičských žup východočes­kých, vydaného v roce 1933.

Prvním velitelem a starostou sboru byl zvolen 8. března roku 1920 Josef Němec, jednatelem pak Josef Klement. 4. ledna 1922 se sbor zúčastnil pohřbu přítele Balcara, dlouholetého člena a bývalého starosty obce. Též se zúčastnil pohřbu svého dlouhodobě přispívajícího člena Ludvíka Korába.

Již v těchto letech se sbor aktivně zúčastňoval župních cvičení a shromáždění a pořádal i kabaretní večírky, plesy a silvestry. 19. března 1924 bylo zastupitelstvem obce rozhodnuto o opravě kůlny, která bude poskytnuta sboru. Což byl asi základ hasičské zbrojnice v Radhošti. Do té doby byla stříkačka umístěná v kůlně pana Balcara nebo ve stodole p. Korába a Klementa. Na valné hromadě 14. ledna 1925 byl zvolen starostou přítel Fuksa. Velitelem přítel Klement Jos. V těchto letech se sbor zúčastňoval veškerých společenských akcí v obci a na akcích pořádaných župou vysokomýtskou. Protože vznikalo mnoho požárů v celém okolí, vyjížděli radhošťští hasiči do širého okolí i do Vysokého Mýta. Roku 1930 byl starostou a velitelem zvolen přítel Jos. Klement, který starostoval až do roku 1941. I v těchto letech byl sbor velmi aktivní, a to jak v činnosti hasičské, tak i společenské. Z období 2. světové války nejsou žádné záznamy. Až 10. června 1945, kdy valnou hromadu zahájil bratr vedoucí Jos. Hála, za účasti 12 členů. V roce 1946 byl sbor vyzbrojen motorovou stříkačkou. 1. března 1949 byl dnem přijetí nového dorostu p. Luboše Jareše, Václava Jareše, bratrů Cachů, Jiřího Marčíka, Jaroslava Houžvičky a Jaromíra Jirouta. 19. března téhož roku se konala taneční zábava („Josefovská“), vše potřebné obstarali br. Linhart s br. Hájkem, za vydatné pomoci dorostu. V roce 1951 byl sbor dobrovolných hasičů přejmenován na „Místní jednotu československého hasičstva“ a do jeho práce se začala vnucovat politika. Toto se projevilo i v roce 1954 při návrhu na volby představitelů sboru. V roce 1955 do sboru vstoupily další ženy, a to sestry Němcovy a Jaroslava Jiroutová, a hned se zúčastnily soutěže požárních družstev. Sbor se pravidelně účastnil všech okrskových cvičení a hašení požárů v širokém okolí i na zvelebování obce. Byla zbudována nová lávka přes řeku a máchadlo, postaven kovový sušák na hadice a v období žní se držely požární hlídky. Protože hasičská kronika není k nalezení, jako i některé obecní, protože někteří občané si myslí, že když budou v osobním držení, budou pro budoucí generace lépe uschovány, bylo čerpáno ze zápisových knih sboru. Zápisová kniha z let 1959 až 1968 chybí. Můžeme pokračovat až od roku 1969, kdy byl zvolen jako předseda sboru Jos. Dočekal a velitel Jar. Houžvička. Roku 1970 bylo rozhodnuto o zakoupení vozidla Garant pro potřeby sboru. Sbor byl též vybaven novou stříkačkou vzor PPS12.
Členové SDH se v dalších letech aktivně zúčastnili práce v akci „Z“, a to při výstavbě místní prodejny. Např. v roce 1972 sbor odpracoval v úseku prospěšných činností 244 hodin, v zemědělství 126 hodin, na akci „Z“ 2.105 hodin. V dalších letech se sbor plně věnoval výstavbě budovy požární zbrojnice a národního výboru, která byla v roce 1978 dokončena. I později byl sbor aktivní složkou obce. Dosáhl dobrých výsledků i v požárním sportu, ale jeho trvalá činnost je ovlivněna generačními vlnami a ochotou občanů se aktivně zapojovat do práce sboru. Při tak dlouhé tradici bude ale jistě schopen překonat běžné potíže běhu života a bude i nadále působit jako pevná součást naší obce.

V součastnosti má sbor 29 členů činných a 8 přispívajících. Z techniky obhospodařuje stříkačku PPS12 a požární vozidlo CAS25. Pravidelně se zúčastňují soutěží v okrsku a zapojují se do života a organizaci akcí v obci.

Hasiči